Miljö, kvalite, policys och certifikat

För en hållbar framtid

page-feature

Miljö och kvalité hos Packing

Kvalitétspolicy

Packing:s verksamhet ska inge förtroende för oss som ett professionellt företag som tillhandahåller tjänster inom montage, förpackning och logistik. Packing tillhandahåller produkter och service i rätt tid, på rätt plats och med utlovad kvalitet och i enlighet med myndigheters och beställares krav och anvisningar. Packing strävar alltid efter att tillhandahålla rätt kvalitet till våra kunder. Det åstadkommer vi när våra tjänster, vår service och vårt uppträdande stämmer helt med våra kunders förväntningar. Satsningen på kvalitet är en viktig faktor för Packing och en självklar del i vår verksamhet. Vårt kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem utvecklas genom ständiga förbättringar.

Miljöpolicy

Packing ska i sin verksamhet sträva efter att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i avvägning mellan kvalitet och ekonomi. Vi tillämpar källsortering av avfall och strävar efter en minskad energianvändning. Vi skall, i den mån det går, spara på resurser så som t ex wellpapp och plast Vi kommer även gå över mer till miljövänliga alternativ på material och använda fler lokala företagspartners All vår verksamhet baseras på tillämpliga lagar och föreskrifter för vår verksamhet. Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklas genom ständiga förbättringar. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs. Vi tillämpar cirkulär ekonomi där det går, t ex på förpackningar.

Certifikat

Vi certifierade enligt ISO 9001 för kvalité och 14001.